ALGEMENE VOORWAARDEN INGELISE DE VRIES

 

 

Artikel 1           Definities

 

 1. Ingelise de Vries, gevestigd te Amersfoort, KvK-nummer 56529937, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als opdrachtnemer.
 2. De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als opdrachtgever.
 3. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan opdrachtnemer zich tegen betaling van honorarium en kosten jegens opdrachtgever werkzaamheden voor opdrachtgever verricht en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

 

Artikel 2           Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, werkzaamheden, facturen, overeenkomsten en levering van diensten en producten door of namens de opdrachtnemer waarop zij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. Van toepassing is steeds de laatst toegezonden versie van deze algemene voorwaarden.
 3. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

 

Artikel 3           Offertes

 

 1. Indien in de offerte geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de offerte na 14 kalenderdagen.
 2. Opdrachtnemer kan niet aan haar offerte worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kon begrijpen dat de offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. Offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

 

Artikel 4           Tarieven en betalingen          

 

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Op de offerte staat het uurtarief, dan wel een overeengekomen pakketprijs vermeld. Eventuele overige bijkomende kosten, zoals reiskosten, worden apart vermeld.
 3. Indien niet met een vast tarief wordt gewerkt, zal in de offerte een schatting worden gegeven van het aantal benodigde uren op basis van ervaring met soortgelijke projecten. Aan deze schatting kunnen geen rechten worden ontleend. Opdrachtgever zal tijdig op de hoogte worden gebracht indien sprake is van meerwerk. Meerwerk zal pas worden uitgevoerd na overleg met opdrachtgever.
 4. Opdrachtnemer is gerechtigd een aanbetaling te vergen. Mits anders door partijen overeengekomen, wordt het overeengekomen bedrag na uitvoering van de overeenkomst voldaan. Content mag pas gebruikt worden door de opdrachtgever na volledige betaling. In geval van langdurige opdrachten is opdrachtnemer gerechtigd in fases te factureren en de overeenkomst op te schorten totdat de (volgende) betaling is voldaan.
 5. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen tarieven zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. Opdrachtnemer heeft het recht de vergoedingen jaarlijks aan te passen. Zij heeft tevens het recht de vergoedingen op enig moment, wanneer gewijzigde omstandigheden dit verlangen, aan te passen. Aangepaste tarieven worden zo spoedig mogelijk medegedeeld aan de opdrachtgever.
 1. Facturen dienen binnen 30 kalenderdagen na factuurdatum betaald te zijn, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld is.
 2. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is deze van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. Opdrachtnemer is hierbij gerechtigd af te wijken van de WIK.
 3. Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever.
 4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van opdrachtnemer op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

 

Artikel 5           Informatieverstrekking opdrachtgever

 

 1. Opdrachtgever stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig beschikbaar aan opdrachtnemer.
 2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Opdrachtnemer zal de gegevens vertrouwelijk behandelen.
 3. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in dit artikel gestelde.
 4. Stelt opdrachtgever niet of niet tijdig de verlangde gegevens beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van opdrachtgever.

 

Artikel 6           Uitvoering van de overeenkomst

 

 1. Opdrachtnemer voert opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. Zij is niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat opdrachtgever In de offerte is in geval van een pakketprijs een revisieronde meegenomen. Aangepaste wensen van de opdrachtgever buiten deze revisieronde levert meerwerk op en zal als dusdanig worden gefactureerd.

 

Artikel 7           Wijziging en annulering

 

 1. In het geval van onvoorziene omstandigheden heeft opdrachtnemer de mogelijkheid een overeenkomst te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van onvoorziene omstandigheden is onder meer sprake in geval van ziekte van de opdrachtnemer en omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot materialen welke voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk zijn. Opdrachtnemer maakt een wijziging zoals bedoeld zo spoedig mogelijk kenbaar aan opdrachtgever.
 2. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de data en locatie van een training. In geval de locatie of data door opdrachtnemer wordt gewijzigd, heeft opdrachtgever het recht binnen 72 uur na mededeling van de wijziging te annuleren of zich kosteloos in te schrijven voor een training op een later moment.
 3. Annulering van een tekstopdracht door de opdrachtgever is enkel schriftelijk mogelijk. Bij annulering binnen 7 kalenderdagen na het accepteren van de offerte wordt 20% van het geoffreerde bedrag in rekening gebracht; annulering tot 4 weken voor aanvang van de werkzaamheden resulteert in betaling van 30% van het bedrag; bij annulering tussen 4 en 2 kalenderweken voor aanvang wordt 50% in rekening gebracht en annulering binnen 7 kalenderdagen voor aanvang resulteert in betaling van 70% van het geoffreerde bedrag.
 4. Indien – in welke mate dan ook – al is aangevangen met de werkzaamheden, is opdrachtgever het volledige geoffreerde bedrag verschuldigd, ook wanneer de uiteindelijke content niet wordt gebruikt.
 5. Wanneer opdrachtgever onverwachts verhinderd is voor een training, gelden de volgende annuleringsvoorwaarden: opdrachtgever is gerechtigd het aankoopbewijs over te dragen aan een ander, zo lang deze andere persoon aan dezelfde deelnamevoorwaarden voldoet en de nieuwe gegevens uiterlijk drie dagen voor aanvang van de training aan opdrachtnemer worden doorgegeven. Opdrachtgever is in geen geval gerechtigd de aankoopkosten terug te vorderen bij verhindering, daar opdrachtnemer kosten heeft gemaakt.
 6. In afwijking van hetgeen in het vorige lid gestelde, kunnen er afwijkende voorwaarden van een evenementenplatform zoals “Eventbrite” van toepassing zijn op de aanschaf van tickets voor een training.
 7. Het is niet mogelijk aangeschafte digitale producten, waaronder een online cursus, te ruilen en/of retourneren. Door bestelling en betaling van de digitale producten krijgt opdrachtgever direct toegang tot zijn aankoop. Opdrachtgever stemt er uitdrukkelijk mee in dat hij hierdoor afstand doet van het recht gebruik te maken van bedenktijd en het recht de overeenkomst te herroepen.

Artikel 8           Overmacht

 

 1. In geval van overmacht is opdrachtnemer gerechtigd haar werkzaamheden te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de overeenkomst, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar opdrachtnemer redelijkerwijs geen invloed op uit kan oefenen, zoals ziekte, ongevallen of brand.
 2. Indien zich een situatie als in het eerste lid van dit artikel omschreven voordoet, worden de verplichtingen van opdrachtnemer jegens opdrachtgever opgeschort zo lang zij niet aan haar verplichtingen kan voldoen. Indien deze situatie langer dan 30 kalenderdagen heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden.

 

Artikel 9           Aansprakelijkheid schade

 

 1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.
 2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 3. Opdrachtgever is eindverantwoordelijk voor het controleren van de kwaliteit van de tekst.
 4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadigingen van persoonlijke eigendommen van opdrachtgever gedurende een training.
 5. Opdrachtgever blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens een overeenkomst of training.
 6. In geval door opdrachtgever schade wordt toegebracht aan apparatuur tijdens een training, is de opdrachtgever gehouden de taxatiewaarde te vergoeden.
 7. In het geval dat opdrachtnemer een schadevergoeding verschuldigd is aan opdrachtgever voor directe schade bedraagt de schade niet meer dan het bedrag dat door opdrachtnemer aan opdrachtgever in rekening is gebracht.
 8. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door haar geleverde diensten.

 

Artikel 10         Intellectueel eigendom

 

 1. De intellectuele eigendomsrechten op de door opdrachtnemer aan opdrachtgever ter beschikking gestelde materialen en content berusten bij opdrachtnemer. Het is opdrachtgever nadrukkelijk niet toegestaan het materiaal en verstrekte documentatie te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen zonder voorafgaande toestemming.
 2. Opdrachtgever komt een beperkt publicatierecht toe inzake het vooraf overeengekomen doel na volledige betaling van het verschuldigde bedrag.
 3. Opdrachtgever is niet gerechtigd de content te gebruiken voor andere doeleinden dan vooraf overeengekomen zonder aanvullende licentie aan te schaffen.
 4. Opdrachtgever is niet gerechtigd de geleverde content te bewerken, tenzij dit is overeengekomen met opdrachtnemer. Het gebruik van overige persoonlijkheidsrechten, waaronder naamsvermelding, wordt onderling overeengekomen.
 5. Elke handeling in strijd met het in lid 1 tot en met 4 van dit artikel gestelde wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.
 6. Bij inbreuk komt opdrachtnemer een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door haar gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade.
 7. Met het aangaan van de overeenkomst geeft opdrachtgever opdrachtnemer toestemming delen van de content te gebruiken voor portfolio, eigen website, advertenties, social media, tijdschriftartikelen, drukwerk, beursmateriaal en demonstratiemateriaal. Hierbij wordt te allen tijde de privacy van opdrachtgever gewaarborgd en gelet op bedrijfsgevoelige informatie.
 8. Opdrachtnemer verleent opdrachtgever een beperkt, persoonlijk, niet-sublicentieerbaar, niet-overdraagbaar en herroepelijk recht om de inhoud van een training te gebruiken voor persoonlijke doeleinden.
 9. Wanneer foto’s worden gemaakt tijdens een training door opdrachtgever dient dit te allen tijde kenbaar te worden gemaakt aan opdrachtnemer en het is uitdrukkelijk verboden deze opnames voor andere doeleinden te gebruiken dan persoonlijk gebruik. Wanneer andere deelnemers op dit beeldmateriaal staan, is tevens toestemming van hen nodig. Het maken van video’s met geluid of losse geluidsopnames is niet toegestaan, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

 

Artikel 11         Bijzondere bepalingen

 

 1. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor opdrachtgevers die door hun gedrag het verloop van een training belemmeren of bemoeilijken, van verdere deelneming aan de desbetreffende training of toekomstige trainingen uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van de kosten voor desbetreffende training
 2. Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen. Opdrachtgever wordt voor meer informatie verwezen naar de privacyverklaring.

 

Artikel 12         Levering

 

 1. Opdrachtnemer spant zich in de gewenste content zo spoedig mogelijk aan te leveren. Hierbij dient de aangegeven, doch schatting van de levertijd in acht te worden genomen.
 2. Content wordt standaard aangeleverd in een word document, zonder beeldmateriaal. Aangepaste wensen van opdrachtgever kunnen een meerprijs opleveren.
 3. Opdrachtgever ontvangt een eerste versie van de content, waarna er in geval van eventueel gewenste revisies een tweede versie wordt verzonden, voordat deze wordt aangemerkt als de definitieve versie.

 

Artikel 13         Klachten

 

 1. Opdrachtgever is verplicht om klachten over facturen en/of de geleverde diensten binnen 30 kalenderdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken aan opdrachtnemer.
 2. Indien van een gebrek of gewenste aanvulling later melding wordt gemaakt, of er al een revisie heeft plaatsgevonden, worden revisies verwerkt op basis van het uurtarief van opdrachtnemer.

 

Artikel 14         Geschilbeslechting

 

 1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens de opdrachtnemer en betrokken derden 12 maanden.